ζ

CF900D-Unusual Sequences

    题解

题目大意:给定两个数x、y,求最大公约数为x,总和为y的数列数量。

f(x, y)为最大公约数为x,总和为y的数列数量。

注意到:若y不能除尽x,f(x, y)=0恒成立。而若y能除尽x,数列中的每个数的值都至少为x。这样的话就相当于将yx\frac{y}{x}分成若干个数相加。不难知道,求法总数是2yx12^{\frac y x -1}

但这不是全部。注意到:当yx\frac y x分成的这若干个数的最大公约数(下面记作gt)大于1,得到的序列的最大公约数就不再是x,而是gt*x。因此需要减去最大公约数大于1的这些数列的数量。

所以就枚举所有的最大公约数gt,依次减去f(gt,yx)f(gt,\frac y x)。递归计算下去。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
unordered_map<int, int> mp;
const long long mod = 1e9 + 7;
long long ksm(long long a, long long x)
{
long long ret = 1 % mod;
while (x)
{
if (x & 1)
ret = ret * a % mod;
a = a * a % mod;
x >>= 1;
}
return ret;
}
int f(int x, int y)
{
if (y % x > 0)
return 0;
if (x == y)
return 1;
int k = x * mod + y;
if (mp.find(k) != mp.end())
return mp[k];
int n = y / x;
int ret = ksm(2, n - 1) - 1, i;
for (i = 2; i * i <= n; i++)
{
if (n % i == 0)
{
ret = (ret - f(i, n) + mod) % mod;
if (n / i != i)
ret = (ret - f(n / i, n) + mod) % mod;
}
}
return mp[k] = ret;
}
signed main()
{
int x, y;
cin >> x >> y;
cout << f(x, y);
return 0;
}
页阅读量:  ・  站访问量:  ・  站访客数: